Uvjeti poslovanja

Članovi Student servisa mogu postati svi studenti ili druge osobe, u skladu sa Zakonom o obavljanju studentskih poslova (NN 96/2018 i NN 16/2020), a neovisno o mjestu studiranja i mjestu trajnog prebivališta, nakon čega su im ponuđeni privremeni i povremeni poslovi na kojima mogu steći potrebno radno iskustvo, ostvariti dodatne prihode te postići što bolju konkurentnost za sve zahtjevnije tržište rada.

Na temelju čl. 9. st. 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN br. 96/18 i 16/20) ravnatelj Studentskog centra u Varaždinu, dana 16. svibnja 2024. g. donosi

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

UVODNE ODREDBE
Sveučilište u Zagrebu Studentski centar u Varaždinu je ustanova koja sukladno odredbi članka 18. Zakona o obavljanju studentskih poslova (dalje u tekstu: Zakon) obavlja djelatnost posredovanja pri obavljanju studentskih poslova. U sastavu Studentskog centra u Varaždinu djeluju Student servis u Varaždinu te podružnice u Čakovcu, Koprivnici, Križevcima i Bjelovaru, koji obavljaju djelatnost posredovanja pri obavljanju studentskih poslova.

PREDMET OPĆIH UVJETA POSLOVANJA
Članak 1.
(1) Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi te određena prava i obveze pri posredovanju između Studentskog centra u Varaždinu (daljnjem tekstu: posrednik) kao pružatelja usluge posredovanja pri obavljanju studentskih poslova sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te izvođača i naručitelja posla.
(2) Izvođač je student ili druga osoba koja sukladno odredbama Zakona ostvaruje pravo na obavljanje studentskog posla.
(3) Naručitelj posla je fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti ili pravna osoba koja je s izvođačem sklopila ugovor o obavljanju studentskoga posla i za koju izvođač obavlja taj posao.

USLUGE POSREDNIKA
Članak 2.
(1) Posrednik obavlja djelatnost posredovanja u skladu s pozitivnim zakonskim odredbama što uključuje:

 1. obavljanje poslova analize i obrade tržišta rada, pronalazak posla i kontakt s naručiteljima posla te dogovor oko uvjeta obavljanja posla s naručiteljem posla
 2. upućivanje izvođača na obavljanje posla kod naručitelja posla
 3. vođenje Zakonom propisanih evidencija
 4. kontrolu obračuna naknade za obavljanje studentskoga posla, propisanih doprinosa i naknada za posredovanje
 5. dostavu računa naručitelju posla te njegovu naplatu
 6. isplatu punog iznosa naknade izvođaču u roku tri radna dana od dana uplate sredstava na račun posrednika od strane naručitelja te uplatu doprinosa na temelju posebnih propisa
 7. osiguranje izvođača kod ovlaštenog osiguravajućeg društva za slučaj ozljede na radu te u slučaju nastanka ozljede zastupati izvođača u postupku ostvarivanja njegovih prava iz osiguranja
 8. zaštitu izvođača i pružanje pravne pomoći i zaštite u vezi s ostvarivanjem svih prava iz Ugovora
 9. u slučaju ne isplate naknade za obavljeni studentski posao zastupati izvođača u potraživanju naknade i poduzeti sve pravne radnje da se račun naplati od naručitelja posla i naknada isplati izvođaču (slanje opomene, pokretanje postupka prisilne naplate)
 10. u slučaju kada naručitelj u rokovima propisanim Zakonom ne isplati naknadu izvođaču za obavljeni posao, posrednik će poduzeti sve potrebne aktivnosti za naplatu kako bi isplatio naknadu izvođaču. Posrednik solidarno ne odgovara (odnosno ne isplaćuje nenaplaćeni ugovor) kada prije sklapanja ugovora pisano upozori izvođača na učestalo neplaćanje naknade od strane naručitelja posla, a izvođač unatoč upozorenju potpiše ugovor.
 11. posrednik ima pravo ne posredovati za poslove kod naručitelja koji učestalo, odnosno u rokovima propisanim Zakonom, ne plaća naknade ili krši druge propise iz Zakona ili pravilnika.

(2) Posrednik prikuplja osobne podatke izvođača u svrhu posredovanja pri obavljanju studentskog posla te ih obrađuje i čuva u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

OBVEZE NARUČITELJA
Članak 3.
Naručitelj posla je dužan poduzimati sljedeće radnje:

 1. prije početka obavljanja posla potpisati Ugovor o obavljanju studentskog posla (dalje u tekstu: Ugovor)
 2. prije početka obavljanja posla utvrditi identitet izvođača
 3. prije ugovaranja posla pobliže odrediti mjesto i način obavljanja posla, poštujući pritom prava i dostojanstvo izvođača,
 4. kako bi izvođaču pravovremeno dao informacije o poslu ako nije drugačije dogovoreno, osigurati izvođaču najmanje 4 sata rada ili naknadu u vrijednosti od 4 sata rada, ako se posao obavlja u jednom danu, a traje kraće od 4 sata
 5. platiti 4 sata rada ako izvođač dođe do mjesta rada, a krivnjom naručitelja posao bude otkazan
 6. osigurati izvođaču uvjete za obavljanje studentskih poslova na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje izvođača, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita na radu i drugim propisima, odnosno pridržavati se propisa o zaštiti na radu i zaštiti od požara, a posebno: upoznati izvođača s uvjetima rada, predati mu odgovarajuću opremu i sredstva za rad i poduzeti potrebne mjere da se izvođač osposobi prema propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu
 7. osposobiti izvođača za rad na siguran način, prije početka obavljanja samostalnog posla
 8. zaštititi dostojanstvo izvođača za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima izvođač redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova
 9. obavijestiti posrednika u slučaju da se izvođač prilikom obavljanja studentskog posla ozlijedi
 10. odmah po završetku ugovorenog posla dostaviti posredniku ovjereni Ugovor, s utvrđenim i potpisanim obračunom i izjavom o obavljenom poslu. Izjava je sastavni dio Ugovora.
 11. platiti naknade za obavljeni posao na račun posrednika najkasnije 15 dana od završetka posla
 12. platiti izvođaču 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom
 13. platiti izvođaču naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene
 14. izvođaču koji radi obavljanja poslova (npr. rad u sezoni, terenski rad i dr.) putuje izvan svog mjesta prebivališta – boravišta, osigurati o vlastitom trošku hranu i smještaj za cijelo vrijeme obavljanja navedenih poslova, ako je dogovoreno
 15. platiti posredniku doprinose i naknade na ukupni neto primitak izvođača, i to:
  5,00% posebni doprinos za MIO za osobe osigurane u određenim okolnostima, na neto zaradu izvođača
  0,5% posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti na neto zaradu izvođača
  12,00% neto iznosa naknade izvođaču za podmirivanje troškova posredovanja i poboljšanje studentskog standarda
  0,5% neto iznosa naknade izvođaču u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima
 16. obrađivati i čuvati osobne podatke izvođača u skladu s pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka
 17. ukoliko su se promijenili podatci tvrtke naručitelja prije završenog posla, naručitelj je obvezan obavijestiti posrednika u pisanom obliku o tome.

OBVEZE IZVOĐAČA
Članak 4.
(1) Izvođač je dužan prilikom učlanjenja u Student servis predočiti dokaze o svom statusu i druge dokumente potrebe za učlanjenje objavljene na mrežnim stranicama posrednika.
(2) Izvođač prilikom učlanjenja u student servis potpisuje da je upoznat da se njegovi osobni podaci prikupljaju u svrhu obavljanja studentskog posla sukladno odredbama Zakona.
(3) Izvođač je dužan:

 1. osobno obavljati preuzeti posao
 2. prilikom obavljanja posla pridržavati se uputa o zaštiti na radu i uputa koje mu je naručitelj posla dao, u skladu s naravi i vrstom posla
 3. savjesno i odgovorno obavljati ugovoreni posao
 4. čuvati imovinu naručitelja posla i odgovarati za štetu koju namjerno učini naručitelju posla
 5. nakon obavljanja posla provjeriti točnost i istinitost podataka u obračunu o obavljenom poslu na ugovoru te potpisati izjavu o obavljenom poslu koja je sastavni dio ugovora
 6. u slučaju spriječenosti na vrijeme obavijestiti naručitelja i posrednika o nemogućnosti obavljanja ugovorenog posla
 7. u slučaju promjene okolnosti vezanih za ostvarivanje prava na obavljanje studentskih poslova bez odgađanja obavijestiti posrednika o promjenama podataka ili činjenica koje utječu na ispunjavanje uvjeta za obavljanje studentskog posla
 8. ako ostvari primitke za rad preko drugih studentskih i učeničkih udruga u RH, posredniku prije isplate ugovorenog posla, dostaviti vjerodostojne isprave o ostalim primicima po osnovi rada u istima odnosno pisanu izjavu o ostvarenim primicima u poreznom razdoblju po toj osnovi (sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak).

UGOVOR O OBAVLJANJU STUDENTSKOG POSLA
Članak 5.
(1) Ugovor o obavljanju studentskoga posla (u daljnjem tekstu: Ugovor) izvođač je dužan preuzeti od posrednika prije obavljanja studentskoga posla. U slučaju da postoji potreba za izdavanjem ugovora tijekom blagdana ili vikendom kada posrednik ne radi, izvođač je dužan preuzeti s mrežne stranice posrednika ugovor u digitalnom obliku te isti potpisati i predati naručitelju na potpis i ovjeru.
(2) Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskoga posla. Iznimno, Ugovor se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najduže do 45 dana, uz navođenje razloga za njegovo trajanje dulje od mjesec dana.
(3) Izvođač i naručitelj posla nakon obavljenoga posla na prethodno potpisanome ugovoru potpisuju izjavu kojom potvrđuju konačan broj sati ili dana obavljanja posla. Izjava se nalazi na ugovoru.
(4) Izvođač može tijekom godine preuzeti neograničeni broj ugovora o obavljanju studentskog posla, pod uvjetom da su prethodni ugovori realizirani.
(5) U slučaju kad Izvođač nakon što je preuzeo Ugovor ne počne obavljati posao, iz bilo kojih razloga (bilo da je posao otkazan, bolest izvođača i dr.) dužan je Ugovor vratiti posredniku, i to odmah po saznanju da posao
neće biti obavljen.
(6) Posrednik će obustaviti daljnje izdavanje Ugovora izvođaču koji ima više Ugovora koji nisu realizirani ili je zlouporabio Ugovor.

NAKNADA ZA OBAVLJENI STUDENTSKI POSAO
Članak 6.
(1) Minimalnu neto naknadu za obavljeni studentski posao po satu rada donosi ministar znanosti i obrazovanja za svaku kalendarsku godinu te se niti jedan posao ne može ugovoriti po nižoj cijeni sata rada od propisane minimalne neto naknade.
(2) Za obavljanje studentskih poslova, u svim slučajevima kada je mjerljivo potrebno je koristit mjernu jedinicu sata rada ili količine posla (npr. popunjavanje anketnih upitnika po komadu, nošenje letaka po komadu i sl.).
Izuzetak je ugovaranje cijene posla za izvršenje cijelog posla u paušalnom iznosu (npr. ugovaranje izrade programskih rješenja (softvera) i sl.).
(3) Posrednik utvrđuje okvirni cjenik neto sata rada za pojedine poslove, s obzirom na narav posla i kretanja cijena rada na tržištu, a koji je objavljen na mrežnoj stranici posrednika.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
Ovi Opći uvjeti će se objaviti na mrežnim stranicama i na oglasnim pločama posrednika.

VAŽENJE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA
Članak 8.
Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom donošenja, a vrijede do opoziva ili do donošenja novih.

Ravnatelj
Nenad Milijaš, mag.inf.

Opći uvjeti poslovanja

 1. Na temelju odredaba Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018, 16/2020. u daljnjem tekstu: Zakon) sklapa se Ugovor o obavljanju studentskog posla (dalje u tekstu: Ugovor) između izvođača, posrednika i naručitelja (čl. 11. st. 1. Zakona).
 2. Ugovorom se izvođač obvezuje obavljati određeni posao, naručitelj posla obvezuje se platiti naknadu za obavljeni studentski posao, naknade posredniku te doprinose prema posebnim propisima, a posrednik se obvezuje obaviti djelatnost posredovanja i isplatiti doznačena sredstva naknade na račun izvođača (čl. 11. st. 2. Zakona).
 3. Naručitelj posla obvezan je posredniku za račun izvođača za obavljani posao isplatiti naknade, a izvođač je obvezan prema uputama koje naručitelj posla daje, u skladu s naravi i vrstom posla, osobno obavljati preuzeti posao (čl. 13. st. 1. Zakona).
 4. Naručitelj posla dužan je provjeriti identitet izvođača i osigurati izvođaču uvjete za obavljanje studentskih poslova na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje izvođača, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita na radu i drugim propisima (čl. 13. st. 8. Zakona).
 5. Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskog posla. Iznimno, Ugovor se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najduže do 45 dana, uz navođenje razloga za njegovo trajanje dulje od mjesec dana. (čl. 11. st. 7. i 8. Zakona)
 6. Izvođač ima pravo na 50% uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom (čl. 13.st. 3. Zakona).
  Uvećanja se ne kumuliraju.
 7. Izvođač ima pravo i na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene i navedene u Ugovoru (čl. 13. st. 4. Zakona).
 8. Izvođač koji obavlja studentski posao najmanje 6 (šest) sati dnevno, ima svakog dana obavljanja posla pravo na plaćeni odmor (stanku) od najmanje 30 (trideset) minuta (čl. 13. st. 12. Zakona).
 9. Izvođač koji obavlja studentske poslove može te poslove obavljati samostalno i bez nazočnosti naručitelja posla (čl. 13. st. 11. Zakona).
 10. Izvođač se obvezuje da će ugovorene poslove obavljati savjesno i po pravilima posla.
 11. Ovaj Ugovor za posrednika je vjerodostojna isprava za obračun i naplatu:
  1. naknade za obavljeni studentski posao,
  2. doprinosa prema posebnim propisima: 5,00 % doprinosa za MIO na neto iznos naknade izvođača, 0,5 % posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima na neto iznos naknade izvođača te naknade posredniku: 12,00 % neto iznosa naknade izvođača i 0,5 % neto iznosa naknade izvođača.
 12. Nakon obavljenog posla naručitelj popunjava i ovjerava ovaj Ugovor te nakon što izvođač potpiše da je suglasan s obračunom, Ugovor se dostavlja posredniku koji na osnovu istog ispostavlja naručitelju račun. Naručitelj posla dužan je posredniku platiti račun najkasnije 15 dana od završetka posla (čl. 13. st. 2. Zakona).
 13. Opći uvjeti poslovanja posrednika sastavni su dio ovog Ugovora.
 14. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u sjedištu posrednika.
 15. Naručitelji koji ne koriste pečat u svojim pravnim poslovima dužni su potvrditi vjerodostojnost potpisanog Ugovora elektroničkom poštom na službenu adresu elektroničke pošte posrednika u roku od tri (3) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

ZARADE ČLANOVA SERVISA

Član Student servisa tijekom godine može podizati neograničeni broj ugovora, ako ranije podignute ugovore redovito vraća. Svaki podignuti ugovor ima svoj jedinstveni broj i ukoliko posao nije odrađen u naznačenom periodu obvezno se vraća posredniku na storniranje.

Pri utvrđivanju oporezive studentske zarade uzimaju se u obzir neto isplate studenta, isplaćene na račun studenta u razdoblju 01.01.- 31.12. i to ostvarene (isplaćene) na području cijele Republike Hrvatske.

Ako član Student servisa ostvari primitke za rad preko drugih studentskih i učeničkih udruga u RH, obavezan je posredniku prije isplate ugovorenog posla, dostaviti vjerodostojne isprave o ostalim primicima po osnovi rada u istima odnosno pisanu izjavu o ostvarenim primicima u poreznom razdoblju po toj osnovi (sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak).

 

Informativni cjenik 2022.

Informativni cjenik 2023.

Informativni cjenik 2024.

SCVZ Menu