Pitanja i odgovori

1. Koji dokumenti su potrebni za učlanjenje u Student servis?
Dokumenti potrebni za učlanjenje navedeni su na mrežnim stranicama Studentskog centra u Varaždinu na sljedećoj poveznici

2. Ostvaruju li maturanti pravo rada preko Student servisa?
Maturanti odnosno učenici završnih razreda srednje škole koji su u fazi upisa na studij prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova (NN 96/18, 16/20) definirani su kao druge osobe i ostvaruju pravo rada preko Student servisa najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj su završili srednjoškolsko obrazovanje.

3. Može li se maturant učlaniti u Student servis ako je završio srednju školu prošle školske godine, a ove školske godine ponovno polaže državnu maturu?
Ne može, maturanti ostvaruju pravo rada preko Student servisa samo u školskoj godini u kojoj su završili srednjoškolsko obrazovanje.

4. Ostvaruju li učenici srednje škole pravo rada preko Student servisa?
Učenici srednje škole koji nisu maturanti odnosno koji ne završavaju srednju školu i nisu u fazi upisa na studij ne ostvaruju pravo rada preko Student servisa te se za sve dodatne informacije trebaju javiti u Učenički servis.

5. Koji su kontakt podaci Student servisa?
Sve upite vezano uz ugovore o obavljanju studentskog posla, učlanjenje, pravo rada, web servis i općenito poslovanje Student servisa možete poslati na e-mail Student servisa Varaždin ili neku od podružnica:
varazdin@student-servis.hr, cakovec@student-servis.hr,
koprivnica@student-servis.hr, krizevci@student-servis.hr, bjelovar@student-servis.hr

6. Može li student istovremeno biti učlanjen u više Student servisa?
Student istovremeno može biti učlanjen u Student servis kod različitih studentskih centara.

7. Postoje li različite vrste ugovora o obavljanju studentskog posla?
Da, postoje različite vrste ugovora o obavljanju studentskog posla.

  1. Ugovor o obavljanju studentskog posla na obrascu koji se osobno podiže u Student servisu i kojeg je potrebno vlastoručno potpisati i ovjeriti pečatom poslodavca (ako je primjenjivo)
  2. Online izdani ugovor kojeg preko web servisa može izdati student i kojeg je potrebno isprintati, vlastoručno potpisati i ovjeriti pečatom poslodavca (ako je primjenjivo)
  3. e-ugovor (elektronički ugovor) kojeg preko web servisa mogu izdati student i poslodavac, koji se ne printa i digitalno ga elektroničkim potpisom potpisuju student, poslodavac i posrednik

8. Na koji način se može podići i izdati ugovor o obavljanju studentskog posla?
Ugovor o obavljanju studentskog moguće je podići u Student servisu predočenjem članske ili studentske iskaznice (x-ice) ili izdati preko web servisa Studentskog centra u Varaždinu. Prilikom podizanja i izdavanja ugovora potrebno je znati naziv ili OIB poslodavca za kojeg se podiže/izdaje ugovor (koji je prijavljen u bazu Studentskog centra u Varaždinu), cijenu po satu rada, vrstu posla, datume od kada do kada se planira raditi (unutar jednog mjeseca) te mjesto obavljanja posla.

9. Smije li student započeti s radom i naknadno podići ili izdati ugovor o obavljanju studentskog posla?
Ne smije, ugovor o obavljanju studentskog posla je uvjet za početak obavljanja studentskoga posla i ne može se podići ili izdati retroaktivno.

10. Smije li student temeljem jednog ugovora o obavljanju studentskog posla raditi tijekom 2 kalendarska mjeseca?
Ne smije, ugovor o obavljanju studentskog posla se zaključuje za svaki kalendarski mjesec. Iznimno, ugovor se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najduže do 45 dana, uz navođenje razloga za njegovo trajanje dulje od mjesec dana.

11. Ostvaruje li student koji radi preko Student servisa pravo na plaćeni dnevni odmor?
Student koji obavlja studentski posao najmanje šest sati dnevno ima svakog dana obavljanja posla pravo na plaćeni odmor od najmanje trideset minuta.

12. U kojem roku poslodavac treba platiti naknadu studentu za obavljeni posao?
Poslodavac je dužan Studentskom centru u Varaždinu za račun studenta isplatiti naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od dana završetka posla, a Studentski centar u Varaždinu je dužan naknadu za obavljeni studentski posao nakon uplate poslodavca najkasnije u roku od 3 radna dana doznačiti na račun studenta.

13. Što ako poslodavac studentu ne plati naknadu za obavljeni studentski posao?
Ako poslodavac ne isplati naknadu za obavljeni studentski posao, prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova (NN 96/18, 16/20) Studentski centar u Varaždinu ima obvezu i pravo zastupati studenta u potraživanju naknade i poduzeti sve pravne radnje da se račun naplati od poslodavaca i naknada isplati studentu. U svrhu ostvarenja prava na naknadu za obavljeni studentski posao, kada poslodavac ne dostavi ovjereni ugovor, Studentski centar u Varaždinu najkasnije 15 dana od očekivanoga završetka studentskoga posla šalje opomenu poslodavcu. Poslodavac je obvezan Studentskom centru u Varaždinu dostaviti dokaz o uplati naknade, i to u roku od 15 dana nakon što je zaprimio opomenu. Ako poslodavac ne izvrši isplatu nakon zaprimljene opomene, Studentski centar u Varaždinu je dužan pokrenuti postupak prisilne naplate u roku od 15 dana. Ako poslodavac ne isplati naknadu studentu za obavljeni studentski posao u roku u kojem su poduzete sve pravne radnje Studentski centar u Varaždinu solidarno odgovara za obveze poslodavca prema studentu te mu je dužan isplatiti naknadu iz vlastitih sredstava.

14. Na koji način se vrši isplata na bankovni račun studenta?
Studentski centar u Varaždinu isplaćuje naknadu za obavljeni posao studentu čim poslodavac plati račun temeljem ugovora o obavljanju studentskog posla. Popis banaka i ostale informacije možete pronaći na sljedećoj poveznici

15. Zašto je za pojedine poslodavce potrebno potpisati Izjavu s upozorenjem prije izdavanja ugovora o obavljanju studentskog posla?
Ako student želi podići ili izdati ugovor o obavljanju studentskog posla za novog poslodavca u bazi Studentskog centra u Varaždinu ili za poslodavca koji učestalo ne plaća naknade studentima za obavljeni studentski posao ili ih plaća izvan roka ili za poslodavca koji se ne pridržava odredbi Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN 96/18, 16/20) prije izdavanja ugovora treba potpisati Izjavu s upozorenjem da svojim potpisom potvrđuje da je upoznat s prethodno navedenim činjenicama te da ne postoji solidarna odgovornost Studentskog centra u Varaždinu za obveze poslodavca. Student potpisom Izjave potvrđuje da neovisno o saznanju želi raditi kod navedenog poslodavca. Naknadu za obavljeni studentski posao studentu koji je potpisao takvu Izjavu Studentski centar u Varaždinu će isplatiti tek kada poslodavac u cijelosti plati račun temeljem ugovora o obavljanju studentskog posla.

16. Koliko iznosi minimalna cijena sata rada?
Odlukom ministra znanosti, obrazovanja i mladih minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova za 2024. godinu iznosi 5,25 eura neto po satu rada.

17. Na koji način student može provjeriti status ugovora o obavljanju studentskog posla i koje statuse ugovora treba razlikovati?
Studenti mogu provjeriti status svog ugovora o obavljanju studentskog posla prijavom na web servis Studentskog centra u Varaždinu.
Izdan – student može započeti s radom
Obračunat – ugovor je nakon završenog posla studenta dostavljen u Student servis, obračunat i još nije fakturiran
Fakturiran – ugovor je obračunat, račun je dostavljen poslodavcu i još nije plaćen
Isplaćen – ugovor je isplaćen od strane Studentskog centra u Varaždinu, ali nije plaćen od strane poslodavca
Isplaćen-Plaćen – poslodavac je platio račun i Studentski centar u Varaždinu je izvršio isplatu na bankovni račun studenta
Storniran – ugovor je poništen

18. Na koji način student može provjeriti da li ostvaruje pravo rada preko Student servisa?
Studenti mogu na mrežnim stranicama Sveučilišnog računskog centra provjeriti da li ostvaruju pravo rada preko Student servisa. Student servis Studentskog centra u Varaždinu koristi istu bazu podataka.

19. Ostvaruje li student pravo rada preko Student servisa ako ima upisano mirovanje godine?
Za vrijeme mirovanja studentskih prava studentu miruju i sva druga prava pa u tom razdoblju ne ostvaruje pravo rada preko Student servis.

20. Ostvaruje li student pravo rada preko Student servisa nakon završetka studija?
Nakon završetka studija na visokom učilištu student može raditi preko Student servisa najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završio studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija, ovisno od toga što je povoljnije za studenta. Da bi student ostvario navedeno pravo u Student servis treba dostaviti dokaz o završetku studija.

21. Ostvaruje li student pravo na bolovanje i godišnji odmor ako radi preko Student servisa?
Studenti ne ostvaruju pravo na bolovanje niti na godišnji odmor ako rade preko Student servisa jer nisu zaposleni kod poslodavca, odnosno nisu u radnom odnosu i nemaju sklopljen ugovor o radu već obavljaju studentski posao temeljem ugovora o obavljanju studentskog posla te se na njih ne primjenjuju prava iz radnog odnosa.

22. Smije li student istovremeno raditi preko Student servisa i biti u radnom odnosu?
Ne smije, ako student ima zasnovan radni odnos, obavlja samostalnu djelatnost obrta, obavlja slobodno zanimanje te obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva ne ostvaruje pravo rada preko Student servisa.

23. Na koji način i kada se ugovor o obavljanju studentskog posla treba dostaviti na obračun u Student servis?
Kompletno i ispravno popunjen, potpisan i ovjeren pečatom poslodavca (ako je primjenjivo) ugovor o obavljanju studentskog posla je potrebno odmah po završetku posla osobno ili poštom dostaviti u Student servis na obračun obzirom da je poslodavac dužan posredniku za račun studenta isplatiti naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od dana završetka posla. Kako bi se ubrzao postupak obračuna i plaćanja, ugovor o obavljanju studentskog posla može se poslati e-mailom u Student servis nakon čega će poslodavac e-mailom zaprimiti pdf primjerak računa. U slučaju slanja ugovora e-mailom poslodavac ili student u Student servis obavezno trebaju osobno ili poštom dostaviti original ugovora temeljem čega će Student servis poslodavcu dostaviti original računa.

24. Treba li u Student servis dostaviti original ugovora o obavljanju studentskog posla?
Original ugovora o obavljanju studentskog posla s vlastoručnim potpisima studenta i poslodavca te pečatom poslodavca (ako je primjenjivo) obavezno treba osobno ili poštom dostaviti u Student servis.

25. Što ako je ugovor o obavljanju studentskog posla izdan, ali posao nije odrađen?
Ako student iz bilo kojeg razloga ne odradi posao ugovor o obavljanju studentskog posla je potrebno stornirati. Ugovor o obavljanju studentskog posla se uz navođenje razloga zbog čega posao nije odrađen može osobno predati ili poslati e-mailom na storniranje u Student servis, a ako je riječ o e-ugovoru (elektroničkom ugovoru) student ga može stornirati preko web servisa.

26. Koliko iznose limiti zarade studenata za razdoblje 01.01.- 31.12.2024. godine?
Studenti koji ostvare primitke do 3.360 € godišnje smatraju se uzdržavanim članovima svojim roditeljima/uzdržavateljima sukladno članku 17. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16…114/23). Studenti su obveznici plaćanja poreza na dohodak na primitke iznad 10.080 €. Iznos se sastoji od neoporezivog primitka od 3.360 € (čl. 6. st. 1. r.br. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17…143/23) i godišnjeg osnovnog osobnog odbitka koji iznosi 6.720 € (čl. 14. st 1. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16…114/23) – osnovni osobni odbitak 560 € x 12 mjeseci).

27. Postoji li ograničenje broja ugovora o obavljanju studentskog posla?
Student može podići veći broj ugovora o obavljanju studentskog posla unutar jednog kalendarskog mjeseca za različite poslodavce ili unaprijed podići veći broj ugovora o obavljanju studentskog posla za istog poslodavca za više mjeseci rada ako poslodavac posluje u skladu sa Zakonom o obavljanju studentskih poslova (NN 96/18, 16/20) i ako se ugovori o obavljanju studentskog posla redovito i na vrijeme vraćaju u Student servis.

28. Da li student da bi ostvario pravo rada preko Student servisa mora imati obvezno zdravstveno osiguranje?
Da bi imali pravo rada preko Student servisa studenti moraju biti nositelji prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

29. Smije li student raditi preko tuđeg ugovora o obavljanju studentskog posla?
Ne smije, student smije raditi isključivo preko vlastitog ugovora o obavljanju studentskog posla koji glasi na njegovo ime.

30. Smije li student posuditi člansku iskaznicu Student servisa i studentsku iskaznicu (x-icu)?
Student ne smije posuditi svoju člansku iskaznicu Student servisa niti studentsku iskaznicu (x-icu) drugoj osobi za obavljanje studentskih poslova.

31. Što ako student treba uslugu Student servisa izvan radnog vremena?
Izvan radnog vremena Student servisa studenti mogu online izdati ugovor o obavljanju studentskog posla ili mogu izdati e-ugovor (elektronički ugovor), a iznimno im se ugovor može ostaviti na recepciji novog Studentskog doma u Varaždinu koja radi 24 sata dnevno 7 dana u tjednu (ako je e-mailom zatražen unutar radnog vremena). Na recepciji se izvan radnog vremena mogu ostaviti i originali ugovora.

32. Na koji način se poslodavci mogu registrirati u bazu Studentskog centra u Varaždinu?
Poslodavci koji nisu registrirani u bazi Studentskog centra u Varaždinu mogu se registrirati preko web servisa ili na način da ispune obrazac Zahtjev za prijavu novog poslodavca te ga potpišu i ovjere pečatom (ako je primjenjivo) i pošalju na e-mail u Student servis Varaždin ili neku od podružnica.
varazdin@student-servis.hr, cakovec@student-servis.hr,
koprivnica@student-servis.hr, krizevci@student-servis.hr, bjelovar@student-servis.hr

33. Na koji način poslodavci mogu objaviti oglas?
Poslodavci mogu objaviti oglas preko web servisa ili na način da ispune obrazac Narudžba za posao te ga potpišu i ovjere pečatom (ako je primjenjivo) i pošalju na e-mail u Student servis Varaždin ili neku od podružnica.
varazdin@student-servis.hr, cakovec@student-servis.hr,
koprivnica@student-servis.hr, krizevci@student-servis.hr, bjelovar@student-servis.hr

SCVZ Menu