O studentskoj prehrani

Prehrana je organizirana u objektima: Varaždin – Studentski restoran Varaždin, a u Čakovcu – Studentski restoran MEV (u sklopu studentskog doma) te Studentski Bistro (u sklopu Učiteljskog fakulteta), zatim u Studentskom restoranu Akademija u Koprivnici (u sklopu Sveučilišnog kampusa Sveučilišta Sjever), Restoranu Snježana u Bjelovaru i restoranu hotela Kalnik u Križevcima. Svi restorani su uključeni u sustav X-ica, što znači da se svi studenti koji imaju X-icu mogu hraniti u tim objektima bez obzira na mjesto studiranja.

Više podataka o sustavu X-ica i podacima o stanju računa na vašoj X-ici možete pogledati na www.cap.srce.hr .

Nadležnost nad idavanjem X-ica imaju referade vaših matičnih ustanova (fakulteta i učilišta). Njima se treba obratiti i u slijedećim slučajevima:

  • gubljenje X-ice
  • neodgovarajuće stanje računa na X-ici
  • neodgovarajući status X-ice

Molimo studente, da svaku nepravilnost vezanu uz prehranu u ovim restoranima na licu mjesta prijave nadležnoj osobi pružatelja usluge prehrane, a zatim i Lokalnom povjerenstvu za kontrolu prehrane studenata na e-mail:
VARAŽDIN
prehrana-varazdin@scvz.hr , ČAKOVEC prehrana-cakovec@scvz.hr , KOPRIVNICA prehrana-koprivnica@scvz.hr , KRIŽEVCI prehrana-krizevci@scvz.hr , BJELOVAR prehrana-bjelovar@scvz.hr
koje će poduzeti daljnje korake prema pružatelju usluge prehrane i Nacionalnom povjerenstvu za kontrolu prehrane studenata.

Više o Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN br. 120/13 i 8/14) i lokalnim povjerenstvima za kontrolu prehrane studenata možete pročitati OVDJE.

SCVZ Menu